HİZMET VERDİĞİMİZ DİĞER DALLAR

HİZMET VERDİĞİMİZ DİĞER DALLAR

Aile Hukuku Anayasa Hukuku Askeri Ceza Hukuku Askeri İdari Yargı Hukuku Bankacılık ve Finans Hukuku Basın Hukuku Basın İş Hukuku Bilişim Hukuku Birleşme & Devralmalar Hukuku  Borçlar Hukuku Boşanma Hukuku  Büyükşehir Belediye ve Belediye Hukuku Ceza Hukuku  Ceza Usul Hukuku  Çek Hukuku  Deniz İş Hukuku  Deniz Ticaret Hukuku  Dernekler Hukuku  Devlet Memurları Hukuku Devletler Özel Hukuku Dış Ticaret ve Gümrük…

Read more

GEMİ SÖKÜM BÖLGESİ MEVZUATI

GEMİ SÖKÜM BÖLGESİ MEVZUATI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, söküm bölgesi olarak belirlenen veya belirlenecek olan alan içinde, hurda gemilerin demirlemeleri, sahile baştankara, kıçtankara veya L ve D gibi diğer teknik imkanlarla gerekli tedbirlerin alınarak, insan ve çevre sağlığı açısından ilgili mevzuat hükümlerine göre gemi söküm işleminin yerine getirilmesi ve ülkemizde gemi söküm faaliyetlerinin…

Read more

DENİZ TİCARET HUKUKU

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz taşımalarının şartları ve buna bağlı rizikolar özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş; bu doğrultuda gemilerin denizde sefer yapmaları fertler arasında ve fert ile devlet arasında çeşitli hukuki münasebetleri ortaya çıkarmıştır; tüm bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk kuralları topluluğuna ise “Deniz Hukuku” denilmektedir. İlk dönemlerde bugün olduğu gibi, denizlerde seyri düzenleyen yazılı kurallar mevcut olmadığı için deniz hukukunun düzenlenmesine ilişkin…

Read more

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Kamulaştırma Hukuku; Anayasanın 46. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen meşru ve yasal bir işlem olan kamulaştırmanın tanımlandığı hukuk dalıdır. Anayasanın 35. maddesinde belirtildiği üzere; Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahip olup bu haklar; ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilmektedir. Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan…

Read more

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu tarafından şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan…

Read more

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında,…

Read more

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, müvekkillerine, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işveren ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, çalışan ve işyeri güvenliğinin sağlanması ile iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca, müvekkilleri aleyhine açılan işe iade ile işçilik alacakları davalarında müvekkillerin temsil edilmesi faaliyetleri arasındadır.

Read more

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi, isim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan davalar konusunda uzmanlaşmıştır. Başlıca uzmanlık alanlarımız: Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Boşanma Davaları, Velayet Davalarıİ, Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar, Mirastan Kaynaklanan Meselelerdir.

Read more

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Akpınar Avukarlık Bürosu, Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Ceza avukatlarımız bilhassa ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Read more

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri, finansal kiralama sözleşmeleri, satın alma, satım sözleşmeleri, gayrimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki, devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi ve gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar, Akpınar Avukatlık Bürosu Avukatları tarafından takip edilmektedir.

Read more

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.